Zavolejte nám

+420 735 52 51 31

Navštivte nás

Sedláčkova 209/16, Plzeň

Napište nám

info@akustikaplzen.cz

Jsme tu pro Vás

non-stop

Hluková studie pro hluk z železniční dopravy

Studie hluku pro hodnocení hluku z železniční dopravy slouží jako podklad pro hodnocení hluku a jeho dopad na zdraví člověka. Vypracování hlukové studie pro hluk z železniční dopravy je často požadováno jako nezbytná součást dokumentace pro hodnocení vlivů na životní prostředí, ale také pro územní nebo stavební řízení. V hlukové studii se formou výpočtového modelu, který provádíme prostřednictvím výpočetního programu HLUK+ vždy v posledních verzích a upgradech, určuje hluková zátěž zamýšlených staveb nebo určitého území. Tento způsob určení hlukové zátěže dokáže nahradit samotné měření hluku, které je časově i finančně nákladnější. Na základě Dodatku č. 1 k „Postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ lze nahradit měření hluku výpočtem tzv. hlukovou studií. Úkolem hlukové studie je určení hodnot hlukové zátěže chráněných prostor staveb, jejich porovnání s platnou legislativou a v případě překročení doporučených hodnot návrh vhodných úprav pro snížení hlukového zatížení objektu.

Hluk z železniční dopravy

Železniční doprava je dopravou více environmentálně šetrnou, oproti dopravě silniční, přesto je však významným producentem hlukových emisí, které mohou představovat negativní ovlivnění kvality života a dopad na zdraví člověka. Hlukové emise, které vydává železniční doprava, jsou ovlivňovány celou řadou faktorů, především pak způsobem vedení trasy, rychlostí vlaků, konstrukcí a technickým stavem železničního trati a typem vlaku (nákladní, osobní) a intenzitou provozu. Podstatný vliv na šíření hluku do okolí má okolní terén a druh jeho povrchu a klimatické podmínky. Setkáváme se zde s pohlcováním zvukových vln terénem nebo okolní zástavbou, případně odrazy zvukových vln od překážek nebo od okolní zástavby. Zatížení území nebo obytné zástavby hlukem z železnice si můžete nechat zhodnotit z vlastní iniciativy, v případě Vašeho pocitu, že je pro Vás tento zvuk rušivý, nebo jej po Vás může požadovat Hygienická stanice k vydání stanoviska k plánovému stavebnímu záměru.

Hlukovou studií lze určit hlukovou zátěž jak ze stávající železniční trati a posuzuje se nejen aktuální hluková zátěž, ale i výhledová hluková zátěž, tj. jak bude dané území či zástavba zatížena hlukem v budoucnu. Podklady pro zpracování hlukové studie pro hluk z železniční dopravy si obstaráváme vždy sami od Správce železnice a zcela zdarma. Data o intenzitě dopravy obsahují vždy aktuální a výhledovou intenzitu dopravní vytíženosti dané trati. Doba zpracování hlukové studie je v tomto případě přímo závislá na rychlosti dodání podkladů od Správce železnice, tj. max. do 30 dnů, zpravidla to však bývá mnohem dříve.

Legislativa a limity pro hluk z dopravy

Problematiku hluku ze železniční dopravy je řešena zákonem č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Ten definuje pojmy jako je chráněný venkovní prostor, chráněný vnitřní a venkovní prostor staveb. Dle § 30, bod 3 zákona č. 258/2000 - Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis.

Pro jednotlivé typy chráněných prostorů jsou definovány hygienické limity hluku v závislosti na typu chráněného prostoru a typu zdroje hluku. Hodnota hygienických limitů hluku je stanovena v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

RZ Company s.r.o.
Sedláčkova 209/16
301 00 Plzeň 3 - Vnitřní Město
IČO: 066 57 290
DIČ: CZ 066 57 290

+420 735 52 51 31
info@akustikaplzen.cz 

Naše hodnoty

Naší největší hodnotou je spokojený zákazník. Hlavní důraz klademe na kvalitu našich služeb, které se snažíme poskytovat vždy na špičkové úrovni.

Stejně tak bereme vážně i ochranu Vašich osobních údajů, které nijak nezpracováváme a neposkytujeme třetí straně. Postupujeme zcela v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679).

Copyright © 2020 RZ Company s.r.o.