Zavolejte nám

+420 735 52 51 31

Navštivte nás

Sedláčkova 209/16, Plzeň

Napište nám

info@akustikaplzen.cz

Jsme tu pro Vás

non-stop

Hluková studie pro hluk ze silniční dopravy

Studie hluku pro hodnocení hluku ze silniční dopravy slouží jako podklad pro hodnocení hluku a jeho dopad na zdraví člověka. Vypracování hlukové studie pro hluk z dopravy je často požadováno jako nezbytná součást dokumentace pro hodnocení vlivů na životní prostředí, ale také pro územní nebo stavební řízení. V hlukové studii se formou výpočtového modelu, který provádíme prostřednictvím výpočetního programu HLUK+ vždy v posledních verzích a upgradech, určuje hluková zátěž zamýšlených staveb nebo určitého území. Tento způsob určení hlukové zátěže dokáže nahradit samotné měření hluku, které je časově i finančně nákladnější. Na základě Dodatku č. 1 k „Postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ lze nahradit měření hluku výpočtem tzv. hlukovou studií. Úkolem hlukové studie je určení hodnot hlukové zátěže chráněných prostor staveb, jejich porovnání s platnou legislativou a v případě překročení doporučených hodnot návrh vhodných úprav pro snížení hlukového zatížení objektu.

Hluk ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy je jedním z nejvíce poptávaných. Zatížení hlukem ze silniční dopravy si můžete nechat zhodnotit z vlastní iniciativy nebo jej po Vás může požadovat Hygienická stanice k vydání stanoviska k plánovému stavebnímu záměru.  Hlukovou studií lze určit hlukovou zátěž jak ze stávajících komunikací I., II. a III. třídy, ale jsme schopni zpracovat hlukovou studii i pro posouzení vlivu hluku z dopravy pro plánovanou či nově vznikající komunikaci. Podklady pro výpočet hluku ze silniční dopravy si obstaráváme ve většině případech sami. Jedná se o data o intenzitě dopravy, která máme k dispozici téměř pro všechny vytíženější komunikace. Pro místní komunikace vyšší třídy však tato data nemusí být k dispozici, proto pak provádíme dopravní průzkum, kterým si vytěžíme vstupní data pro výpočetní model dané intenzity dopravy.

 Legislativa a limity pro hluk z dopravy

Problematiku hluku ze silniční dopravy je řešena zákonem č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Ten definuje pojmy jako je chráněný venkovní prostor, chráněný vnitřní a venkovní prostor staveb. Dle § 30, bod 3 zákona č. 258/2000 - Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis.

Pro jednotlivé typy chráněných prostorů jsou definovány hygienické limity hluku v závislosti na typu chráněného prostoru a typu zdroje hluku. Hodnota hygienických limitů hluku je stanovena v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

RZ Company s.r.o.
Sedláčkova 209/16
301 00 Plzeň 3 - Vnitřní Město
IČO: 066 57 290
DIČ: CZ 066 57 290

+420 735 52 51 31
info@akustikaplzen.cz 

Naše hodnoty

Naší největší hodnotou je spokojený zákazník. Hlavní důraz klademe na kvalitu našich služeb, které se snažíme poskytovat vždy na špičkové úrovni.

Stejně tak bereme vážně i ochranu Vašich osobních údajů, které nijak nezpracováváme a neposkytujeme třetí straně. Postupujeme zcela v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679).

Copyright © 2020 RZ Company s.r.o.